PSI OMR Sheet Gujarat 2022

Table of Contents

PSI OMR Sheet Gujarat 2022

PSI OMR Sheet Gujarat 2022 – OJASGPSC.
Gujarat Police board PSIRB published OMR sheet . To View PSI OMR SHEET Link Given Below.

Name of PostsPSI, ASI, IO, UPSI
Advt. No.PSIRB/202021/1
View OMR SheetClick Here
Exam Date06-03-2022

તા.૦૬/૦૩/ર૦રરના રોજ યોજાયેલ પો.સ.ઇ. કેડરની પ્રિલીમીનરી પરીક્ષામાાં હાજર
રહલે ઉમેદવારની OMR Sheetની સ્કેનીંગ પ્રક્રિયા શરૂ થઇ ગયલે છેઅનેઅત્યાર સુધી
૭પ ટકાથી પણ વધુ OMR Sheet સ્કેન કરી અપલોડ કરવામાાં આવેલ છેજે જોવા
માટે ઉપર આપેલ લીનક પર ક્લિક કરો

PSI OMR Sheet Gujarat 2022
PSI OMR Sheet Gujarat 2022